vgs กำจัดหนู

บริการกำจัดหนู

นอกจากจะเป็นตัวกัดแทะทำความเสียหายแก่เครื่องอุปโภคบริโภคแล้ว ยังพบว่าหนู เป็นพาหะที่สำคัญในการแพร่โรค เช่น โรคซาลโมเนลโลซิส (Salmonellasis) ซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย Salmonella โรคกาฬโรค โรคพิษสุนัขบ้า โรคบิดมีตัว โรคไข้หนูกัด โรคพยาธิต่างๆ เป็นต้น

การควบคุมและกำจัดหนู

โดยการกำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของหนู โดยการทำความสะอาดสถานที่ กำจัดขญะมูลฝอยและจัดเก็บรักษาวัตถุดิบและอาหารที่ปรุงสำเร็จให้สูงกว่าพื้นและปิดให้มิดชิด

การกำจัดหนู อาจทำได้ 2 วิธี คือ

โดยการกำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของหนู โดยการทำความสะอาดสถานที่ กำจัดขญะมูลฝอยและจัดเก็บรักษาวัตถุดิบและอาหารที่ปรุงสำเร็จให้สูงกว่าพื้นและปิดให้มิดชิด

  • การใช้กับดัก หรือกรงดัก การทำให้เกิดการสั่นสะเทือน การปิดทางเข้า-ออก
  • การใช้สารเคมี เช่น การรมควันด้วยแก๊สพิษ การวางยาเบื่อหนูโดยใช้สารเคมีผสมเหยื่อ เช่น ยาเบื่อหนูชนิด
    ออกฤทธิ์เฉียบพลัน จะทำให้หนูตายใน 1-2 วัน เช่น พวกซิงค์ฟอสไฟด์, เร็คสควิล, สารหนูแอนทู ยาชนิดนี้เหมาะกับ
    บริเวณที่มีหนูจำนวนมากและลดปริมาณหนูอย่างรวดเร็ว ส่วนยาเบื่อหนูชนิดออกฤทธิ์ช้าใช้เพื่อกำจัดหนูในระยะยาว
    เช่น พวกวอร์ฟาริน ราคูมิน เป็นต้น โดยจะต้องใช้ยาเบื่อหนูในอัตราส่วนที่กำหนด